Syariah Concept

Tabarru’

Tabarru’ adalah persetujuan daripada Peserta untuk menyerahkan jumlah tertentu daripada sumbangan sebagai derma, yang mana dipersetujui untuk dibayar ke Dana Takaful bagi tindakan saling bantu-membantu dan jamin-menjamin jika ada di kalangan Peserta yang mengalami kerugian seperti yang telah ditakrifkan.

Tabarru’ is an agreement by a Participant to relinquish certain amount of the contribution as donation, which he or she agrees to pay into the Takaful Fund for the purpose of mutual help and joint guarantee should any fellow Participants suffer from a defined loss.

Mudharabah

Mudharabah merupakan kontrak di mana Peserta sebagai Pemberi Modal (Rabbul mal) dan Insurans Islam TAIB  (IIT) sebagai Pengendali Takaful (Mudharib) bagi menguruskan Dana Takaful termasuk aktiviti pelaburan yang patuh Syariah. Sebarang keuntungan yang diperolehi daripada pengurusan tersebut akan dikongsikan di antara Peserta dengan IIT mengikut nisbah yang dipersetujui.

Mudharabah is a contract where Participants act as Capital Provider (Rabbul mal) and Insurans Islam TAIB (IIT) as Takaful Operator (Mudharib)to manage the Takaful Fund including Syariah-compliant investment activity. Any profits earned from such execution will be shared among the Participants and IIT according to an agreed ratio.

Wakalah

Wakalah merujuk kepada kontrak di mana Peserta bertindak sebagai prinsipal (Muwakkil) memberikan tanggungjawab ataupun amanah kepada Insurans Islam TAIB (IIT) sebagai ejen (Wakil) untuk menguruskan Dana Takaful termasuk pelaburan yang patuh Syariah. IIT akan mengenakan Upah Wakalah berdasarkan peratusan yang ditetapkan daripada bayaran sumbangan Peserta. Sebarang lebihan daripada pengurusan tersebut akan diberikan kepada peserta. IIT adalah berhak untuk menerima peratusan tertentu daripada lebihan tersebut sebagai Upah Prestasi dalam menguruskan Dana Takaful secara efisien.

Wakalah refers to a contract in which Participants act as a principal (Muwakkil) authorize Insurans Islam TAIB (IIT) as his agent (Wakil) to manage Takaful Fund including Syariah-compliant investment activity. IIT will impose a Wakalah Fee of percentage from the contribution made by the Participant. Any surplus from such execution will be distributed to the Participants. IIT is entitled to receive certain percentage from the said surplus as Performance Fee for the good management of the Takaful Fund.